Lääkäriliitto: tietoturva tasapainotettava hyvän hoidon ja potilasturvallisuuden kanssa

Hoitavalla lääkärillä tulee olla aina saatavilla kaikki tieto, mitä tarvitaan hyvään hoitoon ja potilasturvallisuuden takaamiseen. Lääkärien on myös pystyttävä kehittämään itseään ja samalla koko ammattikuntaa palaamalla kokemuksiin aiemmista kliinisistä hoitopäätöksistään.

Lääkäriliitto antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta, joka kytkeytyy marraskuun alussa voimaan tulevaan asiakastietolakiin.

Lääkärikunnassa on herättänyt ihmetystä ja huolta apulaistietosuojavaltuutetun syyskuun lopussa tekemä linjaus, joka rajaa voimakkaasti lääkärin mahdollisuuksia palata vanhoihin potilastietoihin.

”Käsiimme on tulossa tilanne, jossa välttämätön käy mahdottomaksi. Hoitopalautteen hyödyntäminen on välttämätöntä, jotta lääkäri voi saada oppia tulevia potilaita varten. Tämä on tärkeää kaikille, myös hyvin kokeneille lääkäreille”, sanoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

Potilaan tietoihin palaaminen on tarpeellista lääkärien ammatillisen kehittymisen vuoksi. Kliinisestä työstä kertyneet tapausesimerkit ovat arvokasta koulutuksellista taustatietoa.

”Lainsäädäntöä on muutettava tältä osin sallivammaksi, mutta siinä tulee määritellä selkeästi edellytykset ja rajat, joiden puitteissa tietoihin voidaan palata.”

Asetuksesta annetussa lausunnossa kiinnitetään huomiota myös moniin muihin kohtiin, joissa tiukentuvat määräykset saattavat vaarantaa potilasturvallisuuden. Lääkäriliiton mielestä siinä pitäisi huomioida myös alat, jotka eivät ole suoranaisesti potilaan välitöntä hoitoa, mutta joiden työ on potilaan hoidon kannalta tärkeää. Potilasturvallisuus voi vaarantua, mikäli esimerkiksi radiologilla ei ole pääsyä potilaskertomustietoihin.

Tiukka sääntely saattaa johtaa tarpeettomiin hankaluuksiin esimerkiksi päivystystilanteissa, joissa hidasteet vaarantavat suoraan potilasturvallisuuden.

Lääkäriliitto myöntää, että käyttöoikeussääntelyn luominen on vaikeaa, koska siinä on pystyttävä tasapainottamaan tietoturva hyvän hoidon ja potilasturvallisuuden kanssa.

”Asetus on viemässä tilannetta nyt suuntaan, joka asettaa rajoituksia henkilöstön tehokkaalle toiminnalle ja ammatilliselle kehitykselle. Se ei voi olla tietoturvan lisäämisen tarkoitus”, Pärnänen sanoo.

Lähde. STT Info

Trackbacks & Pings

Vastaa