Toimeentulo-ongelmat tuovat monenlaisia hyvinvoinnin eroja lapsiperheisiin

THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan perheen taloudellinen tilanne heijastuu useisiin lasten, äitien ja perheiden hyvinvoinnin tekijöihin. Hyvinvointi oli heikompaa perheissä, joissa äiti arvioi taloudellisen tilanteen vain kohtalaiseksi tai huonoksi verrattuna perheisiin, joissa äiti piti sitä hyvänä.

Äidit yksinäisiä

Tutkimuksessa selvitettiin toimeentulokokemusten yhteyksiä yli 120 hyvinvoinnin osatekijään nelivuotiaiden lasten perheissä. FinLapset 2018 -kyselyyn perustuva aineisto sisälsi 7 600 äidin vastaukset perheidensä hyvinvoinnista, terveydestä ja palvelujen käytöstä.

”Äidit kokivat useammin itsensä yksinäisiksi ja olivat harvemmin tyytyväisiä elämäänsä ja parisuhteeseensa, jos he pitivät perheen taloudellista tilannetta vain kohtalaisena tai huonona. Lasten hyvinvoinnissa suurin ero hyvin ja huonommin toimeentulevien perheiden välillä oli mahdollisuudessa maksullisiin harrastuksiin”, sanoo THL:n vieraileva tutkija, valtiotieteen tohtori Minna Salmi.

Äitien mielestä perheen arki sujui selvästi harvemmin hyvin, jos he pitivät perheen taloudellista tilannetta enintään kohtalaisena. Näissä perheissä ansiotyössä olevilla äideillä oli myös useammin ongelmia työn ja perheen yhdistämisessä: heillä oli useammin liian vähän aikaa puolisolle, ystäville ja harrastuksille ja he kokivat useammin laiminlyövänsä kotiasioita työnsä takia.

”Taloudellisen tilanteen ongelmat osoittautuivat äitien hyvinvoinnin riskitekijäksi myös silloin, kun muita hyvinvoinnin vajeita selittäviä tekijöitä otettiin huomioon. Toimeentulo-ongelmat aiheuttivat äideille lisäkuormitusta tilanteissa, joissa hyvinvointia heikensivät myös muut tekijät, kuten terveysongelmat tai tyytymättömyys parisuhteeseen”, Salmi toteaa.

Toimeentulon tukeminen voi vähentää palvelujen tarvetta

Perheissä, joiden taloudellisen tilanteen äiti arvioi huonoksi, äitien, lasten ja perheiden hyvinvointia tukevien palvelujen tarve oli yleisempää, mutta niissä myös tarvitut palvelut jäivät useammin saamatta.

”Äidit kertoivat useimmin tuen tarpeesta omaan ja puolisonsa jaksamiseen sekä vanhemmuuden ja parisuhteen ongelmiin. Neuvoloihin ja vanhempien hyvinvointia tukeviin palveluihin tarvitaan lisää resursseja. Toisaalta toimeentuloa helpottamalla voidaan alentaa vanhempien kokonaiskuormitusta ja näin vähentää painetta palveluihin,” Minna Salmi sanoo.

Perheen taloudellisen tilanteen moniulotteinen merkitys hyvinvoinnille olisi tärkeää nostaa esiin neuvoloissa toimivien terveydenhoitajien ja lääkäreiden täydennyskoulutuksessa.

”Neuvoloissa kohdataan lähes kaikki pikkulapsiperheet. Vanhempien voi kuitenkin olla vaikea ottaa tällaisia asioita esiin neuvolakäynneillä. Tämä edellyttää terveydenhoitajilta ja lääkäreiltä aikaa ja taitoa kysyä ja kuunnella. Henkilöstöä on myös oltava riittävästi, jotta kullekin käynnille voidaan varata aikaa perheen kokonaistilanteen käsittelyyn,” Salmi sanoo.

Lähteet: THL / STT

Trackbacks & Pings

Vastaa